На вниманието на родителите на 4-годишните деца!

   В изпълнение на разпоредбите на Параграф 16 от ПРЗР на Закона за предучилищното и училищното образование, учебната 2023/2024 година е краен срок за въвеждане на задължителната предучилищна подготовка на 4-годишните деца. Община Своге има готовност да изпълни разпоредбите на Закона и по предложение на Кмета на Община Своге на сесия на Общински съвет през м. май бе взето решение за въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишните деца в общината.

   Решението влиза в сила от началото на учебната 2023/2024 година.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА 4

Решение – 4 год